legallypinoy

Just another WordPress.com site

Archive for the tag “PNOY”

CJ Corona’s Speech

AKO ANG UNANG TAGAPAGTANGGOL NG HUSTISYA

Isang mainit at mapagpalayang hapon po sa ating lahat!

Tunay na hustisya, kadakilaan ng Kataastaasang Hukuman, at kalayaan ng hudikatura,

tatlo pong prinsipyo na nagbibigay sa akin – sa ating lahat – ng lakas at tapang na harapin ang

hamon at pagsubok na bunga ng masamang pulitika.

HINDI PO TAYO PAPAYAG NA

LAPASTANGANIN AT ALIPUSTAHIN ANG

DEMOKRASYA, AT ANG KORTE SUPREMA!

Sa isang iglap, nasampahan po ako ng isang impeachment complaint ng mababang

kapulungan na kontrolado ng Liberal Party ni Ginoong Aquino at ng kanyang mga kaalyado.

Sa sobrang bilis, parang wala po yatang nakaintindi o nakabasa man lang ng halos

animnapung pahinang reklamo o habla. Isang daan, walumpu’t walong kinatawan ang basta

na lamang lumagda rito para isulong ang aking impeachment. Kinikilala natin ang proseso ng

Saligang Batas para sa mga reklamo laban sa mga miyembro ng Korte Suprema. Ngunit ang

hindi natin kinikilala ay ang pag-abuso ng kapangyarihan at proseso para samantalahin

ang lahat ng paraan, makapagtalaga lamang sila ng sarili nilang mga mahistrado sa Korte

Suprema. Itong impeachment ay dala ng kasakiman na magkaroon ng isang Korte Suprema na

kayang diktahan, na nakukuha sa tingin, at

magkakandarapang ipatupad ang kanilang bawat hiling.

Tila yata’y napipikon at hindi sila makapagtalaga ng kanilang punong mahistrado

kung susundin ang ating umiiral na Saligang Batas. Kaya pati ang inyong lingkod, hadlang

daw sa kaunlaran ng bayan at pagpapatupad ng mga ipinangako sa kampanya!

Pasadahan po natin ang mga walang katuturang paratang ng ating mga magigiting na

mambabatas.  Walo (8) po ang hinain na paratang laban sa akin. Kaagad, makikitang

dalawang uri ang bintang na nilalaman nito: sa isang banda, ‘yung mga reklamong tumutukoy

sa mga personal kong kilos, at sa kabilang banda naman, ang mga reklamo na tumutukoy

sa mga opisyal na pagkilos o hatol ng Korte Suprema.

Mariin kong itinatanggi ang mga bintang na may katiwalian sa mga pansarili kong kilos.

Hindi po totoo ang sinasabing ayaw ko raw ilabas ang aking Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ito’y isang dokumentong sinusumite ko taun-taon ng walang patid.

Malaking kasinungalingan ang paratang na ito. Ako raw po ay isang midnight appointee.

Dapat raw po, hindi ko tinanggap ang paghirang sa akin. Bakit po ba, para si Ginoong Aquino

ang makapagtalaga ng kaniyang sariling chief justice na hawak niya sa leeg? Mapapa-iling ka

talaga. Ang pagtatalaga sa inyong lingkod ay dumaan sa isang masusing proseso na ayon sa

ating Saligang Batas. Kasama po dito ang proseso ng Judicial and Bar Council na noon ay

pinangungunahan ng dating Punong Mahistrado

 Reynato Puno. Matagal na po itong pinagpasyahan ng Korte Suprema. Matagal

nang tapos ito. Kung may reklamo man sila sa hatol ng Korte Suprema, sana ay noon pa,

ipinaglaban na nila. Binubuhay ito para painitin ang damdamin

ng ating mga kababayan at mawalaan tayo ng tiwala sa Korte Suprema at hudikatura. Di po

ba’t may kasabihan na “ang isang kasinungalingan, kapag inulit ng inulit,

pagtagal, ay siyang tinatanggap bilang katotohanan?” Paano po naman naging

kasalanan ang pagtanggap ng isang dakilang karangalan tulad nito? Ito ay isa lamang pong paninira ng aking katapatan sa katungkulan, kasama na po ang puri at dangal ng Kataas taasang Hukuman.

Nguni’t ang kasukdulan ng pambabastos, sa aking pananaw, ay ang pagdawit ng aking maybahay

sa reklamong ito. Baka akala nila na sa ganitong paraan ako po’y madaling susuko.

Mapalad po ako na mayroon akong isang mabait at matatag na kasama sa buhay, na siya ring

pinagkukunan ko ng lakas at inspirasyon. Mahal na mahal kita, Tina.

Walang katotohan ang kanilang mga paratang – puro kasinungalingan. At patutunayan namin na ito ay isang pagblackmail

lamang. Lingid po yata sa kanilang kaalaman na si Ginang Corona ay una pang

naitalaga bago ako naging mahistrado. Bakit, hindi po ba dito sa kasalukuyang

administrasyon, mayroong isang mag-asawa, kasama ang kanilang mga anak, na may

matataas na puwesto?

Ang mga natitirang paratang ay ukol naman sa mga pasiya at iba pang matagal nang

patakaran ng Korte Suprema. Alalahanin po natin na ayon sa ating Saligang Batas, ang Korte

Suprema ay binubuo ng isang punong mahistrado at labing-apat na katulong na

mahistrado. Mayroon po lamang kaming tigiisang boto, at ito po ay pantay-pantay. Ang

aking boto ay kapareho lamang ng boto ng pinakahuling naitalagang mahistrado. Ang

pwersa at bisa ng aking pananaw ay kapantay lamang ng pwersa at bisa ng pananaw ng kahit

sino mang mahistrado. Pantay-pantay po kaming lahat dito.

At sa mga isyu na sinasabi nilang kaugnay sa dating pangulo, wala po kaming kinakatigan

dito sa hukumang ito. Ang aming pasiya ay pasiya ng buong Korte Suprema at resulta ng

mga indibidwal na opinyon. Ang opinyon ng isang mahistrado ay hindi desisyon ng Korte

Suprema. Kahit sinumang abogado ay magsasabi sa inyo na hindi po pwedeng yapakyapakan

ang karapatan ng sinuman sa ilalim ng Saligang Batas, habang hindi mo pa

napapatunayan na siya ay nagkasala. May mandato ang korte na ipagtanggol higit sa lahat

ang karapatang pang-tao ng indibidwal kontra sa labis-labis na kapangyarihan ng pamahalaan,

lalong-lalo pa kung wala pang naisasampang kaso. Matagal na itong prinsipio at hindi na

kailangang idebate.

Ito ang tinatawag na PRESUMPTION OF INNOCENCE and RESPECT FOR HUMAN RIGHTS.

Isampa ang tamang kaso sa loob ng wastong oras, na may tamang ebidensya, para walang

magawa ang korte kung di hatulan at ipakulong ang nagkasala sa lipunan. Panagutin natin ang

dapat managot, pero idaan natin sa wasto at tamang proseso sa ilalim ng Saligang Batas. Ano

po ba ang napakahirap intindihin sa bagay na ito?

Ibang-iba po ang palakad sa gabinete, sapagkat doon, lahat ng miyembro ay mga

alalay, alagad at utusan ng pangulo. Sa loob ng gabinete, ang utos ng hari, hindi nababali. Dito

po sa Korte Suprema, ang pananaw ng punong mahistrado ay isa lamang. Gaya nga ng sinabi ko, kami ay patas at pare-pareho lamang na nagbibigay halaga at respeto sa opinyon ng bawat isa. Wala po kaming tungkulin at balak

na maging sunod-sunuran sa isa’t-isa. Ngayon, ipagpalagay na natin na malimit kasama ko ang mayorya sa botohan, maari ba namang magmistulang pagkampi ito, samantalang nakararami kaming sumasangayon

sa isang pananaw? Kasalanan po ba na ako’y kasapi ng mayorya ng Korte sa iilang mga kaso? Marami din naman pong kaso na nasa menorya ako sapagka’t natalo sa botohan ang aming pananaw. Ito ang magpapatunay na

walang nagdidikta ng boto dito sa Korte Suprema.

Kaya nga po dito natin makikita ang likas na talino at sadyang makatarungan na sistema ng hustisya sa ating saligang batas: labing-lima po kami sa Korte Suprema, upang masiguro na mangibabaw ang pananaw ng mas nakakarami. Hindi maaring magtagumpay ang pananaw ng nag-iisang mahistrado.

Samakatuwid, itong mga paratang ng pagkiling laban sa akin ay bunga lamang ng malisya at kathang-isip. Malamang, umaasa ang mga kalaban ng Korte, na ako at ang ibang miyembro na di nila kayang diktahan, ay magbibitiw

sa tungkulin. At kung sakaling magtagumpay ang impeachment na ito laban sa akin, ano sa palagay ninyo ang mangyayari? Simple lang po mga mahal kong mga kababayan — kay Ginoong Aquino na ang gabinete, kontrolado na

niya ang kongreso, at hawak na niya ang Korte Suprema. Paulit-ulit nalang nilang isinisigaw

ang checks and balances ng three co-equal branches of government, ngunit ang kanilang

mga pagkilos ay patungo sa pagsakop sa buong sistema at kapangyarihan ng pamahalaan. Itong

mga itinatanim niyang gawain ay siguradong mamumunga lamang ng isang diktadura; isang

diktadura na nagmula sa paglilinlang at paglalason sa pag-iisip ng ating mga kababayan.

At ngayon, sasabihin ko po sa kanilang lahat: ako’y tumututol sa walang-tigil na pangaalipusta,

pangduduro at pananakot.

Ako’y tumututol sa dahan-dahang binubuong

diktadura ni Pangulong Benigno Simeon Aquino

Kahapon lamang, iginigiit ng palasyo na hindi raw ang Korte Suprema o hudikatura, at

ako lang daw, ang tinitira dito sa impeachment.

Ito po’y malaking kasinungalingan, dahil hindi ako naniniwala na si Renato Corona lang ang

tumututol sa diktadura. Walang katotohanan na si Renato Corona lamang ang gusto nilang

tanggalin sa Korte Suprema. Naniniwala po ako na tayong lahat ang kinakalaban, pati na ang

mga walang-malay nilang tagahanga.

Sapagkat ang tunay na layunin ay wasakin ang

hudikatura, wasakin ang ating demokrasya, at pairalin ang utos ng mahal na hari.

Ito ang patutunguhan ng baluktot na “Daang Matuwid.”

Matagal na po akong nagtitimpi. Hindi ko po maintindihan kung bakit nanggigigil ng husto

sa akin ang mahal nating pangulo, magmula pa po sa kanyang pagkaluklok sa pwesto.

Tuwing kami’y nagkikita, lubos kong pinararamdam na kami’y dapat mag-ugnayan,

magsama at magtulungan para sa bayan. Marami po tayong problema. Nandiyan po ang

mabagal na takbo ng ekonomiya, kawalan ng trabaho, kahirapan at kagutuman. Mukhang

hindi po niya naintindihan. Kamakailan lamang, tinuya na naman po

tayo ng harap-harapan. Tulad ng tunay na Kristianong Batangueño, tayo po ay nagpigil, at

ito po ay ating pinalampas.

WALA PO AKONG KASALANAN SA INYO,

GINOONG PANGULO. WALA PO AKONG

KASALANAN SA TAONG-BAYAN.

Sabi nila, sarili ko lang daw po ang

nakataya dito. Ang pinaglalaban po natin dito

ay ang kalayaan ng Korte Suprema, kalayaan ng

hudikatura, at ang pagtanggol ng demokrasya

sa ilalim ng Saligang Batas.

Hindi po ako papayag na sumuko sa matinding pagtatangka

na mapasailalim ng ibang sangay ng pamahalaan ang Korte Suprema. Una akong

tututol.

Una akong lalaban. Ginoong Pangulo, ako po ang

primus inter

pares

dito sa Korte Suprema. Ang ibig sabihin

po nito, kung kailangan ipaglaban ang Korte

Suprema, ako ang uuna. Huwag na po nating isubo ang Korte

Suprema sa ano pang pagsubok o batikos ng mga mapagsamantala. Yaman din lang na ang ipinaglalaban dito ay ang Korte Suprema at ang demokrasya, karangalan at katungkulan ko po na labanan itong impeachment para sa ating

lahat. Haharapin ko nang buong tapang at talino ang mga walang basehang paratang na ito, punto por punto, sa Senado. Handanghanda akong humarap sa paglilitis. Mga kasama, matapat kong sinasabi sa

inyo, mahimbing ang tulog ko at tahimik ang aking konsyensya dahil sa pagpapatupad ng

lahat ng aking mga tungkulin. Ako’y nanatiling matapat sa Panginoon, sa aking sarili, sa batas,

at sa sinumang tao. Para sa mga ngayon pa lang nakakarinig ng

aking panawagan, inaanyayahan ko kayong makiisa sa amin. Ngayon pa lamang ay taospuso

na ang aking pasasalamat sa inyo sa inyong pagtaguyod, pakikiisa at pagpapalakas

ng aming loob.

Mga minamahal kong kababayan, sa aking pagharap sa isang mapanganib na katunggali,

ang aking tanging sandigan ay ang inyong pakiki-akibat, at ang paninindigan para sa

Lumikha at sa ating bayan. Buong pagkukumbaba kong hinihiling ang inyong

pang-unawa, subalit higit sa lahat, hinihiling kong samahan ninyo ako sa aking laban at

mission. Muli, isang maganda at maalab na hapon po

sa inyong lahat. Sana’y pagpalain po tayong

lahat ng Maykapal.

Advertisements

BLAMING GAME

 

1. Where art thou Migs Zubiri?

Very interesting that the one who benefitted in the electoral sabotage allegation against GMA was not impleaded. As to the media, they never interviewed him  nor used their “investigatory” abilities to determine migs possible involvement.

MIGS resigned and called the Former President to speak  out or explain…  why do Filipinos swallowed such alibi? He just rode the band wagon…  like Many Pacquiao,  fight Manny, you will earn money.  For CGMA, fight CGMA, win the elections. That’s GLORIA MAGIC. Thanks to our bias media.

2. Maguindanao Massacre

CREEPY. Even Maguindanao massacre was blamed to CGMA.  According  to sources such as record from Malacanang,  Ampatuan and Mangudadatu were called by CGMA to resolve the conflict. CGMA offered a position to Mangudadatu, but the offer for cabinet position was denied by the latter. Despite several attempts to resolve it, no one gave way.  Ampatuan went to Malacanang for another meeting (several meetings) , however ,massacre happened. NOW they blamed.

3. PNOY vs Corona et.al.

CGMA appointed Corona as the SC Chief Justice.

For 10 years in power, naturally ,justices appointed by the past presidents will resign or retire or die.  Upon a vacancy in the Court, the president fills the vacancy by appointing a person from a list of at least 3 nominees prepared by the Judicial and Bar Council. (take note: by JBC not by the President)

then the conflict…

Supreme Court  declared the Truth Commission as unconstitutional.

PNOY blamed Corona.

PNOY blamed SC.

PNOY blamed CGMA.

(Calls for Corona to inhibit or resign ensued. I guess if Corona decides to inhibit, ALL justices must inhibit. For Comelec, Brillantes should have inhibited himself, Ombudman-Morales must inhibit, Leila must inhibit,  ALL MUST INHIBIT. Common sense, Corona was appointed by GMA, PNOY appointed other officials, then all appointees by GMA and PNOY must inhibit).

4. Economy

PNOY said we have no budget. CGMA  too extravagant and used the same for her personal gain.

His Remedy: do not spend the money, cancel infra projects.

Senators said: PNOY maybe held liable for IMPOUNDMENT

(IMPOUNDMENT refers to the refusal of the President, for whatever reason, to release

funds appropriated by Congress. It is the failure to spend or obligate budget authority of any type.)

As result of under spending, the Philippine economic activities were affected.

Who to blame?

PNOY vetoed several provisions/items thus freeing himself in case of under spending the budget  BUT the congress ignored the vetoed items.

The Congress could have override the vetoed items.

Congress fault .

5. Time – tested CGMA

It’s a fact that GMA were able to run the government for 10 years.

Stable economy .  Despite rebellion, coupt attempts, corrupt allegations etc….

if PNOY failed to maintain the economy left by CGMA,   will PNOY and the MEDIA blame CGMA? What if he succeeded? Thanks to AQUINO???

6. WHEREFORE premises considered finding CGMA acquitted. Case Dismissed.

Corona called a special en banc session to resolve  GMA’s petition for  TRO and to resolve the constitutional violations of the DOJ.

COMELEC, on the same day called a special session  re arroyo electoral sabotage case.

Comelec went to RTC PASAY.

JUDGE MUPAS, after  four hours of reading the voluminous  pleadings and documents issued  a warrant.

GMA now an accused.

WHY RTC PASAY?

According to Atty. Art de Castro, it should have been in Lanao or place in Mindanao were the crime was committed. I agree.

Therefore, case should be dismissed against CGMA.

Now, if the case will be dismissed, will PNOY blame Mupas?

If the case reached the SC, and declared CGMA innocent for the crime committed in PASAY (since it was filed in Pasay) or the SC in favor of CGMA, will PNOY blame Corona or SC?

anyway, i hope President Aquino will not blame CGMA for the death of Cory and Ninoy (and Kris’ Lovelife).

****

from http://louiesensei.wordpress.com/2011/07/29/pnoy-ethics-leadership-trait-from-2011-sona/

The prescription for PNOY is he should learn from the rule of St. Benedict of Nursia, who lived in the 5th and 6th century, the founder of Christian monasticism, and was held as the principal patron of Europe. His rule is still very relevant until this modern age. The issue raised by this essay on PNOY’s behavior relates to the following points of the rule of St. Benedict: Keep constant guard over the actions of your life. Do not follow the prompting of anger. Do not be a detractor.  Do not bear hatred against anybody. Do not foster deceit in your heart. Love your enemies. Make peace with your adversary before the setting of the sun.

Only with a kind heart can one lead correctly.

Post Navigation